ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์ มาเก๊า May-Sep12

ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์ มาเก๊า May-Sep12

เที่ยวฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ปี 55


ช้อปกระจายที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน, เซนาโด้สแควร์, เดอะเวเนเชี่ยน
ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ริมอ่าวรีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
พักมาเก๊า 1 คืน พักฮ่องกงย่านนาธาน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)


วันแรกของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : กรุงเทพฯ–เที่ยวฮ่องกง–เที่ยวมาเก๊า

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำการเช็คอินตั๋ว

08.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 (08.00-11.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B” หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือ FERRY…. เดินทางสู่มาเก๊า เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

*** พิเศษ..สุด..สุด นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาทีหลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (**ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง**) ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้นำท่านเข้าสู่ที่พัก CASA REAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สองของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : เที่ยวมาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul Cathedral สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)

หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือ FERRY…. เดินทางสู่เกาะฮ่องกง เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
……..นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่า


วันที่สามของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง – เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ให้ท่านพบกับเพื่อนเหล่าการ์ตูนมากมาย ดิสนีย์แลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลง และร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6 คูปองอาหาร)

จากนั้นให้ท่านสนุกสนานต่อ ในแอดเวนเจอร์แลนด์ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก ** พิเศษ Toy story Land ** เขตสวนสนุกใหม่ พึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 ที่ผ่านมา หลังได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แอนิเมชั่นชื่อดังของค่ายวอลต์ ดิสนีย์ และพิกซาร์ แอนิเมชั่น เรื่อง Toy Story เพื่อให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับนายอำเภอ Woody ตัวการ์ตูนในเรื่อง Toy story ซึ่งในตัว Toy story Land นั้นมีเครื่องเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมา 3 อย่างคือ RC Racer Slinky, Dog Spin และ Toy Soldier Parachute Drop

** ชมไฮไลท์ยามค่ำคืน พลุไฟอันตระการตา ณ ปราสาทดิสนีย์แลนด์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด


วันที่สี่ของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : เที่ยวฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay -วัดหวังต้าเซียน- วัดแชกงหมิว -อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว“ วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower, ตึก Hong Kong Bank, อาคาร Exhibition Centre ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด ณ ปัจจุบัน ฯลฯ อิสระกับการชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจาย และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพและสักการะของาวประมงในอดีตเพื่อขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆ ก่อนการเดินทางออกทะเล**

จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ แม้จะตั้งอยู่บน ไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไป ปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่ 8)

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า
กระเป๋า, รองเท้า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US
BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE, HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

20.45 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG607 (20.45-22.25)

22.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน หรือ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
พฤษภาคม 10-13,11-14,17-20
18-21,24-27,25-28
มิถุนายน 7-10,8-11,14-17,15-18
21-24,22-25,28-1JUL,29-2JUL
กรกฏาคม 5-8,6-9,12-15,13-16
19-22,20-23,26-29,27-30
29,900 28,900 26,900 7,000
พฤษภาคม ***3 – 6 , 4 – 7 ***
มิถุนายน ***1 – 4 , 2 – 5 ***
สิงหาคม 3-6,16-19,17-20
23-26,24-27,30-2กันยา
กันยายน 1-4,6-9,7-10,13-16
14-17,20-23,21-24,27-30,28-1ตุลา
30,900 29,900 27,900 7,500
สิงหาคม 1-4,2-5,10-13,11-14 31,900 30,900 28,900 8,500


เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง

{filelink=20}