เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เที่ยวมาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ปี 55

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ฉลองวันพ่อ หรือ ฉลองปีใหม่


ช้อปกระจายที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน, เซนาโด้สแควร์, เดอะเวเนเชี่ยน
ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ริมอ่าวรีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
พักมาเก๊า 1 คืน พักฮ่องกงย่านนาธาน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เครื่องใหม่ AIRBUS A 380 ลำแรกของการบินไทย(ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป)


วันแรกของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : กรุงเทพฯ–เที่ยวฮ่องกง–เที่ยวมาเก๊า

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ THAI AIRWAYS (TG) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำการเช็คอินตั๋ว

08.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 (08.00-11.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B” หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือ FERRY…. เดินทางสู่มาเก๊า เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

*** พิเศษ..สุด..สุด นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาทีหลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (**ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง**) ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้นำท่านเข้าสู่ที่พัก CASA REAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สองของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : เที่ยวมาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul Cathedral สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)

หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือ FERRY…. เดินทางสู่เกาะฮ่องกง เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
……..นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่า


วันที่สามของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง – เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ให้ท่านพบกับเพื่อนเหล่าการ์ตูนมากมาย ดิสนีย์แลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลง และร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6 คูปองอาหาร)

จากนั้นให้ท่านสนุกสนานต่อ ในแอดเวนเจอร์แลนด์ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก ** พิเศษ Toy story Land ** เขตสวนสนุกใหม่ พึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 ที่ผ่านมา หลังได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ แอนิเมชั่นชื่อดังของค่ายวอลต์ ดิสนีย์ และพิกซาร์ แอนิเมชั่น เรื่อง Toy Story เพื่อให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับนายอำเภอ Woody ตัวการ์ตูนในเรื่อง Toy story ซึ่งในตัว Toy story Land นั้นมีเครื่องเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมา 3 อย่างคือ RC Racer Slinky, Dog Spin และ Toy Soldier Parachute Drop

ให้ไปสัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้น เร้าใจก่อนใคร ในโซนเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด กริซลีย์ กัลช (Grizzly Gulch) เปิดโลกตะวันตก กับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทางเลี้ยวเลาะผ่าน โตรกธาร ไกเซอร์ น้ำพุร้อน ไปกับเครื่องเล่นอย่าง “Runaway Mine Cars” ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา ตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง…… ไกเซอร์ กัลช ชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดิน แล้วเยี่ยมช่างตีเหล็ก ร่วมสนุกสนานเฮอา จ้องหาเพื่อนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำ จากเครื่องสูบลม และใน ไวลด์ เวสต์ สามารถพบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และเพื่อนใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์

** ชมไฮไลท์ยามค่ำคืน พลุไฟอันตระการตา ณ ปราสาทดิสนีย์แลนด์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของ ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า : เที่ยวฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay -วัดหวังต้าเซียน- วัดแชกงหมิว -อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว“ วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower, ตึก Hong Kong Bank, อาคาร Exhibition Centre ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด ณ ปัจจุบัน ฯลฯ อิสระกับการชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจาย และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพและสักการะของาวประมงในอดีตเพื่อขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆ ก่อนการเดินทางออกทะเล**

จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ แม้จะตั้งอยู่บน ไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไป ปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่ 8)

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า
กระเป๋า, รองเท้า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US
BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE, HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

19.05น. เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 639 (19.05-20.45)

20.45น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน หรือ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม: 11-14 | 12-15 | 18-21 | 19-22 | 20-23 | 25-28 | 26-29 34,900 33,900 31,900 8,500
พฤศจิกายน: 1-4 | 2-5 | 22-25 | 23-26 | 29-2 ธ.ค. | 30-3 ธ.ค. 32,900 31,900 29,900 7,500
พฤศจิกายน: 8-11 | 9-12 33,900 32,900 30,900 8,500
ธันวาคม: 6-9 | 7-10 | 13-16 | 14-17 | 20-23 | 21-24 35,900 34,900 32,900 8,500
ธันวาคม: 27-30 | 28-31 37,900 36,900 34,900 10,500
ธันวาคม: 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. | 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 41,900 40,900 38,900 10,500


เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง

{filelink=23}